ក្រុមហ៊ុន KW Khmer Real Estate ទទួលបាន​សិទ្ធ​លក់​ផ្ដាច់មុខ​គម្រោង​ខុន​ដូ ខេ​ស៊ី – CEN