ផ្អាក​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​នូវ​ការបំពេញ​ការងារ​នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធនាគា​រ ក្រសួងមហាផ្ទៃ រហូតដល់ មានការ​ជូនដំណឹង​ជាថ្មី​ – CEN