ឥស្សរជន និង​មន្ត្រីរាជការ​រដ្ឋសភា​ដែលមាន​ហានិភ័យ​ក្នុងការ​ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩ មាន​ចំនួន ៦៦ នាក់ – CEN