​សែ​ល​កាត បានចាប់ផ្តើម​ដាក់ឱ្យ​ដំណើរការ​គំរោង​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​អ្នកលេង​ហ្គេម​ទូរស័ព្ទ ដំបូង​គេ​ប​ងុ្អ​ស់​នៅ​កម្ពុជា ដែលមាន​ឈ្មោះថា PlayGame Unlimited – CEN