សហភាព​អឺរ៉ុប ជួយ​រៀបចំ​ប្រព័ន្ធ​ឆ្លងកាត់​គយ​អាស៊ាន តាម​អន​ឡាញ ដើម្បី​ជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម​អាស៊ាន​ – CEN