កម្ពុជា​-​រុស្សី​ប្តេជ្ញា​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ពា​ណិ​ជ្ជ​កម្ម និង​វិនិយោគ ក្នុង​បរិបទ​កូ​វីដ​១៩ – CEN