វា​រី​អគ្គិសនី​ចំនួន​ ៧​កន្លែង នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ផ្តល់​ថាមពល​អគ្គិសនី​សរុប​ជាង ១​ពាន់​មេ​ហ្កា​វ៉ា​ត់​ – CEN