លោក ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា​ទេសាភិបាល​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ស៊ា​សិន​ – CEN