១០​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​ការ​បរបាញ់​សម្លាប់សត្វ​ដំរីព្រៃ​ដើម្បី​យក​ភ្លុក​និង​កន្ទុយ​ដ​មានការ​ធ្លាក់ចុះ​យ៉ាងខ្លាំង​ – CEN