កម្ពុជា និង​សិង្ហ​បុរី ធ្វើឱ្យ​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ​ – CEN