ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​៨​នាក់​នៅ​កំពង់ចាម​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍​២៨​វិច្ឆិកា​គឺ​ទទួលលទ្ធផល​អវិជ្ជមាន​ – CEN