វ៉ាក់សាំង Pfizer / BioNTech Covid ត្រូវបាន​អនុម័ត​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ចក្រភព​អង់គ្លេស ដែល​នឹង​ត្រូវដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ​ – CEN