លោក Biden នឹងមិន​លុបចោល​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​ដំណាក់កាល​ទី ១ ជាមួយ​ប្រទេស​ចិន​ភ្លាមៗ​ទេ​ – CEN