ប្រជាជន​ជប៉ុន ទទួលបាន​វ៉ាក់សាំង COVID-១៩ ឥតគិតថ្លៃ​ – CEN