អង្ករ​កម្ពុជា​ចំនួន ៦៣% ក្នុង​ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ត្រូវបាន​នាំចេញ​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN