ឆេះ​ឡ​ចំហុយ​ក្តារបន្ទះ​ចំនួន​២​នៅ រោងចក្រ​ផលិត​ក្តារបន្ទះ ក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស ឃុំ​បិត​ត្រាំ​ង​ – CEN