នៅ​ថ្ងៃទី​៣ ខែ​ធ្ន មាន​ករណី​វិជ្ជមាន​វីរុស​កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី​ចំនួន ៤​នាក់​ទៀត ពាក់ព័ន្ធ​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍​២៨​វិច្ឆិកា​ – CEN