ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​មាន​គោលបំណង​បញ្ចប់​ការពិនិត្យ​វ៉ាក់សាំង COVID-១៩ របស់ Pfizer នៅត្រឹម​ខែមករា​ – CEN