ការជួញដូរ​តាម​ការចរចា​លើ​សញ្ញា​បណ្ណ​របស់​ធនាគា​រ PPCB​ លើក​ទី​ពីរ​កើតឡើង​ – CEN