លោក​ឧកញ៉ា ភួ ពុ​យ​៖ ប្រជាកសិករ ដែល​កំពុង​ជួប​កង្វះ​ទីផ្សារ​ស្រូវ សូម​ដឹក​ទៅ​ក្រុមហ៊ុន​បៃតង​កម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន​នឹង​ទទួល​ទិញ​ទាំងអស់​ – CEN