ជន​មាន​ពិការភាព​នៅ​ទូទាំងប្រទេស មិន​ជឿ​លើ​ការ​ញុះញង់​របស់​ក្រុម​ជ្រុលនិយម ឱ្យ​រៀបចំ​ទិវា​ជន​មាន​ពិការភាព ក្នុង​កាលៈទេសៈ​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN