លោកជំទាវ ជា សិរី នឹងចូលរួម​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​កម្មវិធី «​ការទូទាត់​ក្នុង​ជំនាញ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឌីជីថល​» – CEN