មន្ទីរកិច្ចការនារីរាជធានីភ្នំពេញ ទទួលសម្ភារការពារ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ១៩ ពីអង្គការ CARE – CEN