ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រទះឃើញសពបុរសម្នាក់ នៅក្រោមដើមឈើ ដោយពុំទាន់ដឹងមូលហេតុ – CEN