សាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុ លើកពេលសវនាការ លើកលែងតែករណីចាំបាច់បំផុតទើបបើកសវនាការ – CEN