ថ្ងៃទី៤ធ្នូ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១០នាក់ (បុគ្គលិកហាង Pedro ៦នាក់) និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន ១នាក់ – CEN