តៃវ៉ាន់និយាយថា កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម នឹងបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់អាមេរិក ទប់ទល់នឹងសម្ពោធចិន – CEN