ស្វែងរកជើងខ្លាំងអក្សរខ្មែរ! សរសេរមធ្យម ងំត្រង់អានសាចុះសាឡើងនៅតែឆ្ងល់…. – CEN