ម្ចាស់ដើមកាសុំឱ្យសងចំណងដៃ ឯខាងអ្នកជំពាក់ថាអត់លុយព្រោះកូវីដ ចាំកម្មវិធីលើកក្រោយចាំហៅទៀត – CEN