នៅសុខៗ សឿ សុធារ៉ា បង្ហោះសារបង្ហាញសញ្ញាបែកបាក់ស្វាមីលោក សាពូន មីដាដា ខណៈហ្វេនៗចូល Comment លើកទឹកចិត្តថា…. – CEN