ក្មេងប្រុស​ម្នាក់ ធ្លាក់ចូល​ឆ្នាំង​បបរ អាច​នឹង​ពិការ​អស់​មួយជីវិត​ – CEN