ក្រសួងសុខាភិបាល​បង្ហា​ញ​ប្រភព​ទី​១ នៃ​ការចម្លង​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២៨​វិច្ឆិកា​ – CEN