ក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញរូបថតរបស់ស្ត្រីឈ្មោះ ឆែម សុនីតា អាយុ ៣០ឆ្នាំ និងបុរសឈ្មោះ តាំង សេវិនអាប់ អាយុ ៤២ឆ្នាំ ជាសាធារណៈ – CEN