មានពាក្យមួយម៉ាត់ត្រឹមអាណិត! ម្ចាស់ដើមការមួយនៅខេត្តព្រៃវែង ចង់ខ្យល់ចាប់ ព្រោះការអត់ភ្ញៀវមក ដោយសារតែ… – CEN