លោកដួង តារា ៖ ទាហានម្នាក់ ប្រព្រឹត្តិអំពើហឹង្សា ដោយចេតនា ទៅលើស្រ្តីម្នាក់អាយុ ៥៨ឆ្នាំ ហើយគេចខ្លួនចូលក្នុងបន្ទាយមួយ ត្រូវតុលាការឃុំខ្លួន – CEN