ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា ប្រកាស​ពន្យារ​ការយក​ថ្លៃ​សេវា​ប្រព័ន្ធ​ជួញដូរ​ចល័ត សម្រាប់​ការជួញដូរ​មូល​ប​ត្រ​កម្មសិទ្ធិ ចំនួន​២​ឆ្នាំ​បន្ថែមទៀត​ – CEN