បុរសម្នាក់ស្លាប់ ដោយឆ្លងចរន្តភ្លើងអាគុយឆក់ត្រី ឆក់ខ្លួនឯង – CEN