យ៉ាប់ហើយ! ប៉ូលិសថៃ ៦០នាក់ រងការស៊ើបអង្កេតចំពោះទង្វើទទួលប្រាក់តៃអៀរ ពីម្ចាស់កាស៊ីណូ – CEN