ព្យុះសាន់បា នឹងធ្វើឱ្យមានភ្លៀងកក់ខែពីតិចទៅមធ្យម នៅរាជធានី-ខេត្តចំនួន១៩ ចាប់ពីថ្ងៃ១៨ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ – CEN