ក្នុងនាម​អាជ្ញាធ​ដែនដី ដែល​បម្រើ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ត្រូវតែ​ចេះ​ដោះស្រាយ​រាល់​ពាក្យបណ្ដឹង​ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដាក់​មក​អាជ្ញាធរ​ – CEN