ឃាត់អ្នករត់ PassApp ២ នាក់ បងប្អូនបង្កើត ដោះខ្សែក្រវាត់ វាយជនជាតិអង់គ្លេសជិះហើយមិនឲ្យលុយ ហើយរករឿងវាយខ្លួនទៀត – CEN