ពេទ្យដាស់តឿន ឱ្យប្រញ៉ាប់សម្រេចចិត្ត មិនឱ្យលើស១ថ្ងៃ តែមិនជឿរ ចុងក្រោយកូនស្លាប់ក្នុងពោះ – CEN