រកទិញសត្វចិញ្ចឹមគ្រាន់មានគ្នា តែគាត់បែរជា “រើសបានប្តី” ទៅវិញ! – CEN