រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម លើកទឹកចិត្ត ដល់សមាជិកសមាគមវារីវប្បករ លើការអនុវត្តបច្ចេកទេសចិញ្ចឹម និងពង្រីកអាជីវកម្មចិញ្ចឹម ដើម្បីច្បាមយក រួចប្រើប្រាស់កាលានុវត្តភាព នៃវិបត្តជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ – CEN