ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសបេក្ខជនប្រឡងឆ្នាំសិក្សា២០១៩.២០២០ជាប់ដោយគ្មាននិទ្ទេស – CEN