ចក្រភព​អង់គ្លេស និង​អៀឡង់​ខាងជើង ផ្តល់​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ លើ​គ្រប់​មុខទំនិញ​ទាំងអស់ ដល់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ – CEN