អ៊ីរ៉ង់រកឃើញសាកសពយន្តហោះដឹកមនុស្ស ៦៥នាក់ ដែលបានធ្លាក់ហើយ – CEN