សមយុទ្ធពស់វែកមាស ៖ ពលទាហានផឹកឈាមពស់ ស៊ីខ្យាដំរី និងហ្វឹកហាត់វិញ្ញាសារពិសេសៗ – CEN