ចតុកោណ “ពេជ្រ” គិតបង្កើតគ្រោងការប្រឈមមុខជាមួយ “ខ្សែក្រវ៉ាត់ និងវិថីសូត្រ” របស់ចិន – CEN