ភ្នំភ្លើង Sinabung បានចាប់ផ្តើមផ្ទុះ បានជះកំអែរផេះយ៉ាងក្រាស់ឃ្មឹកនៅក្នុងបរិយាកាស – CEN